Fish
Garfish
100 g
360.-
Saurels
100 g
180.-
Bluefish
100 g
410.-
Mullet
100 g
260.-
Flatfish
100 g
790.-
Seafood
Crimean tiger shrimp
100 g
710.-
Black Sea rapa whelks
100 g
610.-